Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Strategol McClelland

Argymhellion Allweddol

Mae'r adolygiad yn gwneud nifer o argymhellion allweddol y dylid eu hategu gan weledigaeth eglur a chytunwyd yn gyffredin o ddarparu gwasanaethau ambiwlans yn y dyfodol.

Dylai unrhyw newidiadau i'r ffyrdd y mae gwasanaethau ambiwlans yn cael eu strwythuro, eu hariannu, eu trefnu a'u rheoli perfformiad fod yn gysylltiedig yn glir â chyflawni'r weledigaeth honno.

Argymhelliad 1
Dylai Llywodraeth Cymru a GIG Cymru gytuno y dylid gweithredu Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS) fel gwasanaeth clinigol a'u hymgorffori yn y system gofal heb ei drefnu. Bydd angen i hyn fod yn rhan allweddol o'r agenda newid gwasanaeth.

At hynny, dylai'r Gwasanaethau Gofal Cleifion (PCS) fod yn ymatebol yn lleol, yn gost-effeithiol ac wedi'u darparu ar feini prawf cymhwysedd a hygyrchedd clir.

Argymhelliad 2
Dylai'r gwaith ddechrau dadgyfuno PCS o'r elfen EMS o ddarparu gwasanaeth ambiwlans Cymru, gyda PCS yn dod yn swyddogaeth arferol busnes Byrddau Iechyd Lleol (BILl).

Dylid ystyried darparu math o gydlynu cenedlaethol i sicrhau gwytnwch a meincnodi PCS effeithiol ledled Cymru.

Argymhelliad 3
Dylai'r model cyflenwi yn y dyfodol ar gyfer NHS Direct Wales (NHSDW) gael ei ystyried ymhellach yng nghyd-destun yr opsiynau ar gyfer newidiadau yn strwythur ac atebolrwydd y gwasanaeth ambiwlans.

Mae angen ystyried cyd-destun ehangach datblygiad y 111 rhif di-argyfwng a gwasanaethau cynghori eraill hefyd.

Argymhelliad 4
Mae angen mynd i'r afael â'r broblem sylfaenol gyda pheidio ag alinio trefniadau atebolrwydd, cyllido a llywodraethu cyfredol ar gyfer gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru.

Mae yna broblemau â gwreiddiau dwfn hefyd gyda WAST ei hun ac mae gwybodaeth hefyd yn parhau ym mherthynas WAST â phartneriaid. Mae angen mynd i'r afael â'r ddau fater hyn.

Argymhelliad 5
Dylid ystyried tri phrif opsiwn strwythurol ar gyfer cyflwyno EMS yn y dyfodol: Model 'Bwrdd Iechyd Strategol', Model Comisiynu BILl a Model Rheoli a Chyflenwi BILl. Dylid asesu opsiynau yn erbyn cyfres o egwyddorion arweiniol craidd i sicrhau bod y ffurf yn dilyn swyddogaeth a bod penderfyniad clir yn cael ei wneud ar gyfeiriad teithio yn y dyfodol.

Argymhelliad 6
Dylid cynllunio gweithlu cadarn yn ei le i ddarparu gweithlu EMS medrus a moderneiddio gan alluogi lefelau ymreolaeth a gwneud penderfyniadau clinigol yn well.

Dylid datblygu hyn mewn partneriaeth â'r GIG, Sefydliadau Addysg Uwch a Sefydliadau Rheoleiddio.

Argymhelliad 7
Dylid datblygu llwybrau a phrotocolau gofal ymhellach ar draws y system ofal heb ei drefnu i ganiatáu i gleifion gael eu trin ar yr amser cywir ac yn y lle iawn a lleihau pwysau diangen ar yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Mae buddion sylweddol yn gysylltiedig â llwybrau gofal amgen - yn anad dim i gleifion - a dylai pob parti weithio gyda'i gilydd i gyflymu eu datblygiad fel blaenoriaeth.

Argymhelliad 8
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried symud o brif ffocws ar y safon amser ymateb 8 munud i gyfres fwy deallus o dargedau a safonau sy'n gweithio ar draws yr holl system ofal heb ei threfnu.

Dylai hyn gynnwys mwy o bwyslais ar ganlyniadau a phrofiad cleifion.

Gallai Grŵp Mesurau a ffurfiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru roi cyfle i sefydlu'r gyfres hon o fesurau, gan gydnabod y cyd-ddibyniaethau ar draws y system.

Argymhelliad 9
Dylid ystyried datblygu safonau ar sail cyflymder mewn meysydd lle mae'r dystiolaeth glinigol yn dangos effaith glir ar ganlyniadau, er enghraifft ffurfioli'r safon ar gyfer ymatebion 4 munud i alwadau sy'n cael eu categoreiddio fel ataliad ar y galon a'i gyhoeddi bob mis i annog gwelliant.
Dylid hefyd ystyried datblygu dadansoddiad trothwy ehangach o'r targed 8 munud.

Argymhelliad 10
Dylid ystyried cyflwyno targedau yn seiliedig ar gymhelliant, er enghraifft targed di-drawsgludiad neu gyfradd briodol i gymell mwy o ddatblygiad a defnydd o lwybrau amgen, a lleihau cludo cleifion yn amhriodol i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Argymhelliad 11
Mae angen mwy o ddata cydgysylltiedig a gronynnog ar draws taith y claf trwy ofal sylfaenol, cymunedol, acíwt a chymdeithasol. Gallai Grŵp Mesurau Llywodraeth Cymru ddatblygu hyn hefyd

Argymhelliad 12
Dylid ystyried gwneud penderfyniad clir ar fodel strwythurol y dyfodol, ynghyd â chynllun gwaith cadarn â therfyn amser ar gyfer bwrw ymlaen â hynny. Dylid bwrw ymlaen â hyn a'i gyd-greu gyda rhanddeiliaid allweddol.

Dylai Llywodraeth Cymru a GIG Cymru hefyd roi trefniadau interim gwydn ar waith yn ystod unrhyw gyfnod trosiannol i sicrhau bod gwasanaethau clinigol ddiogel yn parhau heb anhawster.